Soutěžní pravidla

Organizátorem soutěží je společnost PRESBETON Nova s.r.o. Sídlo firmy: U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 471 52 532, DIČ: CZ471 52 532. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Spisová značka: oddíl C, vložka 3859 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou způsobilé k právním úkonům.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PRESBETON Nova s.r.o. Organizátor soutěže si vyhrazuje bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.


Určení výherců

Výherci budou určeni dle pravidel soutěže. 

Oznámení o výhře bude výhercům oznámeno e-mailem, nebo telefonicky. V případě, že se výherce nepodaří do 30 dnů od zveřejnění výsledků kontaktovat, jeho výhra propadá.

Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za technické problémy spojené s doručováním vyplněních formulářů. Platné jsou pouze doručené odpovědi.


Ochrana osobních údajů

Každý soutěžící výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával poskytnuté osobní údaje za účelem vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců a soutěžících. Organizátor soutěže se zavazuje nepoužít takto získané osobní údaje k žádným jiným účelům, než je stanoveno v těchto pravidlech.

Po skončení soutěže budou na www.presbeton-soutez.cz uveřejněna jména a příjmení výherců.

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.